Thematic report on mangrove forest and climate change response

BTC diễn đàn SUMARE trân trọng thông báo đến quý thành viên buổi báo cáo chuyên đề:

Chủ đề: Rừng ngập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu 
Diễn giả: Trường Đại học Cần Thơ (CTU), Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) và Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD).
Địa điểm: Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và online
Thời gian: 09:00 – 12:00 ngày 25/08/2023
Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVv2rYZpjlipLURU7osalzi_nWmrNnC8iBinZdx14HR7nX7w/viewform Link họp trực tuyến: Qua nền tảng Google Meet. https://meet.google.com/kcj-aods-uas

The organizers of SUMARE forum would like to inform the members of thematic report:
Theme: Mangroves and climate change response Speakers: Can Tho University (CTU), Center for Sustainable Rural Development (SRD) and Center for Marine Conservation and Community Development (MCD).
Avenue: Center for Marine Conservation and Community Development (MCD) and online
Time: 09:00 – 12:00 on August 25, 2023
Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVv2rYZpjlipLURU7osalzi_nWmrNnC8iBinZdx14HR7nX7w/viewform Online meeting link: Via Google Meet platform. https://meet.google.com/kcj-aods-uas