About MARE – Giới thiệu về dự án MARE

MARE PROJECT – MARINE COASTAL AND DELTA SUSTAINABILITY FOR SOUTHEAST ASIA 
DỰ ÁN MARE – TÍNH BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN VÀ ĐỒNG BẰNG CHO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

The project No.- Mã dự án: 610327-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Sponsor – Nhà tài trợ : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency- EACEA
Project time – Thời gian thực hiện: 2020-2023
Official MARE Website – Cổng thông tin MARE: https://mare-project.net/
HCMUNRE MARE website – Cổng dự án MARE của trườnghttps://www.marehcm.biendaohcm.com
The MAREM e-learning system – Hệ thống đào tạo trực tuyến: https://elearning.biendaohcm.com
ABOUT MARE

MARE is a large-scale project to improve the capacity building for higher education in Viet Nam & Malaysia to address the sustainable management and governance of Coastal, Delta and Marine areas (CDM) funded by the Erasmus + Programme (2020- 2023).
Nine partner countries/ Institutes (Vietnam and Malaysia) coordinate with four European Partners to develop and update curricula and course materials relevant BSc., MSc. and PhD. CDM programs; develop e-MARE & e-Science; MARE https://mare-project.net/

MARE in general aims to promote sustainable governance and management of coastal, delta and marine (CDM) socio-ecological systems in MY and VN and adjacent waters through ICT-enhanced tertiary education linked to labour markets and wider stakeholder circles. This aim will be achieved through the following objectives:
– To revise and upgrade selected CDM-relevant BSc, MSc and PhD CDM programs in PIs to make them end-user-oriented and policy-relevant, and develop 6 modules addressing CDM-related hotspots, that can be used interchangeably in tertiary and LLL education.
– To develop shared MARE open education environment platform and online training services of the new generation for qualitative improvement of the education process and academic workflow support among universities and stakeholders across the PCs and EU.
– To create sustainable feedback mechanisms to end-users, ensuring adaptive and practice-relevant teaching contents, knowledge co-production opportunities and stakeholder support to post-project course development and teaching.
– To develop capacity for academic mobility, shared experimental facilities and joint research by PIs and beyond.

MARE brings to the PC universities novel tools and methods used by international research communities, and creates the contents reflecting on CDM issues from a variety of contexts. In addition to quality curriculum contents; it also creates innovative ICT-based management system for teaching, learning and research training, and builds institutional mechanisms to engage stakeholders with research and education to improve the relevance of educational provision to the society.
More information about MARE activities in HCMUNRE, visit the website https://www.marehcm.biendaohcm.com

GIỚI THIỆU MARE

MARE là dự án quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực giáo dục đại học ở Việt Nam và Malaysia, giải quyết vấn đề quản lý bền vững vùng đới bờ, đồng bằng và biển (CDM) do Chương trình Erasmus + tài trợ (2020-2023).

Chín quốc gia đối tác trường/ Viện (Việt Nam và Malaysia) phối hợp với bốn Đối tác châu Âu để phát triển và cập nhật chương trình giảng dạy và tài liệu khóa học có liên quan BSc., ThS. và Tiến sĩ. Chương trình CDM; phát triển e-MARE và Khoa học điện tử; Cổng thông tin MARE:  https://mare-project.net/
Mục đích của dự án MARE nhằm thúc đẩy quản trị và quản lý bền vững các hệ thống sinh thái xã hội vùng đới bờ, đồng bằng và biển (CDM) ở Malaysia, Việt Nam và các vùng nước lân cận thông qua giáo dục đại học tăng cường công nghệ thông tin, liên kết với thị trường lao động và mở rộng các bên liên quan. Mục tiêu sẽ đạt được tiêu sau:
– Cập nhật chương trình giáo dục cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ liên quan đến CDM hướng đến người học, phù hợp với chính sách giáo dục của các thành viên dự án, phát triển 6 mô đun giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến CDM, có thể sử dụng cho giáo dục đại học và học tập suốt đời – LLL.
– Phát triển nền tảng môi trường giáo dục mở MARE và các dịch vụ đào tạo trực tuyến thế hệ mới nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và hỗ trợ quy trình dạy và học giữa các trường đại học và các bên liên quan của các đơn vị thành viên tham gia dự án.
– Tạo  cơ chế phản hồi bền vững cho người học, đảm bảo các nội dung giảng dạy thích ứng và thực hành, cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật và hỗ trợ các bên liên quan để phát triển và giảng dạy sau dự án.
– Phát triển năng lực cho giảng viên, nghiên cứu viên, chia sẻ trang thiết bị thực nghiệm và liên kết trong nghiên cứu giữa các thành viên của dự án và hơn thế nữa.

MARE mang đến cho các trường đại học thành viên các công cụ và phương pháp mới được sử dụng bởi các cộng đồng nghiên cứu quốc tế, và tạo ra các nội dung phản ánh các vấn đề về CDM từ nhiều bối cảnh khác nhau. Ngoài nội dung chương trình giảng dạy chất lượng, MARE cũng tạo ra hệ thống quản lý dựa trên công nghệ thông tin tiên tiến để giảng dạy, học tập, nghiên cứu và xây dựng các cơ chế, thể chế thu hút các bên liên quan trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp giáo dục chất lượng cao cho xã hội.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của dự án MARE tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, truy cập trang web https://www.marehcm.biendaohcm.com

DISCLAIMER – TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This project No. 610327-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP has been funded by Erasmus+ CBHE programme of the European Union.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu đối với việc xuất bản ấn phẩm này không bao gồm sự chứng thực cho nội dung, nội dung phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng thông tin được thể hiện trên trang thông tin. Dự án số 610327-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP này được tài trợ bởi chương trình Erasmus+ CBHE của Liên minh Châu Âu.