Thematic report on Plastic waste- Báo cáo chuyên đề các vấn đề về rác thải nhựa

The organizers of the SUMARE forum, under the MARE project, inform the scientific researchers, agencies and organizations interested in the topic related to plastic waste to register to attend the thematic report by 2 speakers from Nha Trang Institute of Oceanography and Can Tho University. Specific information is as follows:

BTC diễn đàn SUMARE, dự án MARE thông báo đến các nhà nghiên cứu khoa học, cơ quan đoàn thể quan tâm đến chủ đề liên quan đến rác thải nhựa đăng ký tham dự buổi báo cáo chuyên đề do 2 diễn giả đến từ Viện Hải dương học Nha Trang và trường ĐH Cần Thơ. Thông tin cụ thể như sau:

Đường link đăng ký tham dự