About MARE

– MARE is a large-scale project to improve the capacity building for higher education in Viet Nam & Malaysia to address the sustainable management and governance of Coastal, Delta and Marine areas (CDM) funded by the Erasmus + Programme.

Nine partner countries/ Institutes (Vietnam and Malaysia) coordinate with four European Partners to develop and update curricula and course materials relevant BSc., MSc. and PhD. CDM programs; develop e-MARE  & e-Science; MARE https://mare-project.net .

MARE in general aims to promote sustainable governance and management of coastal, delta and marine (CDM) socio-ecological systems in MY and VN and adjacent waters through ICT-enhanced tertiary education linked to labour markets and wider stakeholder circles. This aim will be achieved through the following objectives:

-To revise and upgrade selected CDM-relevant BSc, MSc and PhD CDM programs in PIs to make them end-user-oriented and policy-relevant, and develop 6 modules addressing CDM-related hotspots, that can be used interchangeably in tertiary and LLL education.

-To develop shared MARE open education environment platform and online training services of the new generation for qualitative improvement of the education process and academic workflow support among universities and stakeholders across the PCs and EU.

– To create sustainable feedback mechanisms to end-users, ensuring adaptive and practice-relevant teaching contents, knowledge co-production opportunities and stakeholder support to post-project course development and teaching.

– To develop capacity for academic mobility, shared experimental facilities and joint research by PIs and beyond.

MARE brings to the PC universities novel tools and methods used by international research communities, and creates the contents reflecting on CDM issues from a variety of contexts. In addition to quality curriculum contents; it also creates innovative ICT-based management system for teaching, learning and research training, and builds institutional mechanisms to engage stakeholders with research and education to improve the relevance of educational provision to the society.

MARE là một dự án quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực giáo dục đại học ở Việt Nam và Malaysia nhằm giải quyết vấn đề quản lý và quản lý bền vững vùng đới bờ, đồng bằng và biển (CDM) do Chương trình Erasmus + tài trợ.

Chín quốc gia đối tác trường/ Viện (Việt Nam và Malaysia) phối hợp với bốn Đối tác châu Âu để phát triển và cập nhật chương trình giảng dạy và tài liệu khóa học có liên quan BSc., ThS. và Tiến sĩ. Chương trình CDM; phát triển e-MARE và Khoa học điện tử; Cổng thông tin MARE https://mare-project.net.

Mục đích của dự án MARE  nhằm thúc đẩy quản trị và quản lý bền vững các hệ thống sinh thái xã hội vùng đới bờ, đồng bằng và biển (CDM) ở Malaysia, Việt Nam và các vùng nước lân cận thông qua giáo dục đại học tăng cường công nghệ thông tin, liên kết với thị trường lao động và mở rộng các bên liên quan. Mục đích này sẽ đạt được thông qua các mục tiêu sau:

-Cập nhật và nâng cấp các chương trình giáo dục cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ liên quan đến CDM hướng đến người học và phù hợp với chính sách giáo dục được chọn bởi các thành viên dự án, và phát triển 6 mô đun giải quyết các vấn đềnóng liên quan đến CDM, có thể được sử dụng thay thếcho giáo dục đại học và học tập suốt đời- LLL.

-Phát triển nền tảng môi trường giáo dục mở MARE và các dịch vụ đào tạo trực tuyến thế hệ mới nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và hỗ trợ quy trình dạy và học giữa các trường đại học và các bên liên quan của các đơn vị thành viên tham gia dự án.

-Tạo  cơ chế phản hồi bền vững cho người học, đảm bảo các nội dung giảng dạy thích ứng và thực hành, cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật và hỗ trợ các bên liên quan để phát triển và giảng dạy sau dự án.

-Phát triển năng lực cho giảng viên, nghiên cứu viên, chia sẻ trang thiết bị thực nghiệm và liên kết trong nghiên cứu giữa các thành viên của dự án và hơn thế nữa.

MARE mang đến cho các trường đại học thành viên các công cụ và phương pháp mới được sử dụng bởi các cộng đồng nghiên cứu quốc tế và tạo ra các nội dung phản ánh các vấn đề về CDM từ nhiều bối cảnh khác nhau. Ngoài nội dung chương trình giảng dạy chất lượng; MARE cũng tạo ra hệ thống quản lý dựa trên công nghệ thông tin tiên tiến để giảng dạy, học tập, nghiên cứu và xây dựng các cơ chế thể chế thu hút các bên liên quan trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp giáo dục chất lượng cao cho xã hội.